Aanmeldformulier

Leuk dat je lid wilt worden van onze voetbalclub! Je kunt je dan bij ons aanmelden via het onderstaand aanmeldformulier.
Zodra je van ons een plek in een van onze teams krijgt toegewezen, ben je officieel lid van SV Nijmegen.  Spelend lid
 Niet-spelend lid, namelijk:
  Ja, geef toelichting over club, team en niveau, taak e.d.
      
 Nee

Persoonsgegevens


Paspoort
ID kaart
Rijbewijs

Adresgegevens


Gegevens betaling


Overige

U verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan SV Nijmegen tot automatische incasso van: Contributie/KNVB boetes En verklaart tevens kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de Statuten en huishoudelijk reglement en gedragscode van SV Nijmegen
Ik geef hierbij toestemming tot publicatie van een foto van mij of mijn kind op de website en sociale media van SV Nijmegen en verklaar het privacyreglement van SV Nijmegen te hebben gelezen.
U mag altijd terugkomen op een door u gegeven toestemming.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (kader)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB ten behoeve van de ledenadministratie. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.