AVG

Privacyreglement S.V. Nijmegen                                                                             


De aan ons verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgenomen in de daarvoor door ons gebruikte geautomatiseerde ledenadministratie en worden intern verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (kader)leden.
Gebruikers zijn de ledenadministrateur en de kaderleden van S.V. Nijmegen. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB ten behoeve van de leden- en competitieadministratie van de KNVB. Door de vereniging worden de adresgegevens niet aan anderen buiten de vereniging verstrekt dan na toestemming van de Algemene Ledenvergadering.

De door S.V. Nijmegen  gemaakte foto’s worden door S.V. Nijmegen uitsluitend gebruikt voor het plaatsen van teamfoto’s om te laten zien in welk team speler/speelster/begeleider is ingedeeld.
We plaatsen ook uitsluitend daarbij de namen van spelers op de website in het kader van de teamaanduiding. Soms worden foto’s en films gemaakt van evenementen die bij S.V. Nijmegen plaatsvinden. Een (spelend) lid kan op die manier op zo’n foto of film te zien zijn. En die opnamen kunnen ook worden gepubliceerd via de website, sociale media of andere media.
S.V. Nijmegen zal maximale inspanning plegen om geen foto’s te plaatsen waardoor leden schade kunnen ondervinden.
De KNVB gebruikt tevens foto’s voor identificatie ten behoeve van wedstrijden (spelerspas).

Ondanks dat de wet aangeeft dat het S.V. Nijmegen complex een openbare ruimte is waar ook niet leden kunnen vertoeven vindt S.V. Nijmegen het toch belangrijk om aan ieder individueel lid (en bij jonger dan 16 jaar aan een ouder) toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s of video’s van betreffend lid. We willen namelijk ieder lid de mogelijkheid geven om aan te geven dat men niet wil dat zijn/haar foto of ander filmmateriaal op het internet verschijnt. Mocht er onverhoopt toch een foto of andere persoonlijke gegevens tegen de wens van een lid op een uiting van S.V. Nijmegen komen dan is S.V. Nijmegen bereid op het eerste verzoek van het lid dat per direct te laten verwijderen.

Disclaimer: S.V. Nijmegen is niet verantwoordelijk voor door anderen, dan S.V. Nijmegen, gemaakte foto’s en video’s tijdens S.V. Nijmegen-gerelateerde activiteiten.
S.V. Nijmegen heeft daar geen invloed op.


Bestuur S.V. Nijmegen  13-05-2020